Moderná škola učí k odvahe podnikať

Základné údaje


 • Názov: Moderná škola učí k odvahe podnikať
 • Realizátor: SSOŠ VIA HUMANA, Mallého 2, 909 01 Skalica
 • Operačný program: Vzdelávanie
 • Spolufinancovanie fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
 • Trvanie: 24 mesiacov
 • Projektová manažérka: Mgr. Lenka Mikulová
 • Umiestnenie: Trnavský samosprávny kraj
 • Celkové výdavky: 276 325,64 EUR
 • Financovanie:
  • finančný príspevok z ESF: 223 132,95 EUR
  • finančný príspevok zo ŠR: 39 376,40 EUR
  • finančný príspevok z Via Humana: 13 816,29 EUR

Aktivity


1Zaviesť do vyučovacích predmetov inovatívne formy a metódy novými učebnými materiálmi, didaktickými prostriedkami vedúcimi ku kvalitným zručnostiam a znalostiam
1.1Kvalitné vedomosti - základ pre prax
1.2Rozvoj podnikateľského myslenia - myslím ekonomicky
1.3Umením k ľudskosti - inovácia obsahu a metód estetickej výchovy za účelom kultivovania žiaka
1.4Komunikácia bez jazykových bariér

2Zvýšiť flexibilitu pracovnej sily a jej uplatniteľnosť na trhu práce výchovou k podnikavosti, poradenstvom, iniciovaním partnerstiev s firmami
2.1Formovanie podnikavosti - jeden z hlavných cieľov vzdelávacej stratégie školy
2.2Modelová firma ako možnosť reálneho podnikania
2.3Novými trendmi v hotelierskej praxi k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiaka
2.4Multimediálne štúdio - televízne vysielanie v predmete mediálny ateliér
2.5Potulky Európou - praktické zručnosti v teréne
2.6Spectaculum Via Humana - inovácia obsahu s využitím fóra študentskej tvorivosti

Ciele


Strategický cieľ:

Skvalitniť výstupy vzdelávania a odbornej prípravy tak, aby kľúčové kompetencie podporili zamestnateľnosť a podnikanie absolventa vo vedomostnej spoločnosti.


Špecifické ciele:
 • Zaviesť do vyučovacích predmetov inovatívne formy a metódy novými učebnými materiálmi, didaktickými prostriedkami vedúcimi ku kvalitným zručnostiam a znalostiam.
 • Zvýšiť flexibilitu pracovnej sily a jej uplatniteľnosť na trhu práce výchovou k podnikavosti, poradenstvom, iniciovaním partnerstiev s firmami.
 • Zabezpečiť kariérny rast pedagógov postredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania pre aktuálne a perspektívne spôsobilosti potrebné v modernej škole.

Cieľová skupina:

Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy Via Humana.


Zmluvy: