Možnosti štúdia na SSOŠ Via Humana

Denné štvorročné štúdium s maturitou


Denné štúdium s maturitou je určené pre absolventov základných škôl - nadväzuje na vzdelanie, ktoré žiakom poskytuje základná škola. Štúdium vo všetkých ponúkaných odboroch poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) a ukončuje sa maturitnou skúškou.

Vyučovanie je orientované na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre prax a štúdium na vysokej škole - žiaci sa pripravujú na vykonávanie povolaní a adekvátnym uplatnením sa na trhu práce, ako aj na štúdium na vysokých školách.

Dĺžka štúdia je 4 roky. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške. Podľa platnej školskej legislatívy je vzdelanie získané na súkromnej škole rovnocenné so vzdelaním, získaným na štátnej strednej škole. Cieľom súkromnej školy je popri kvalitnom vzdelávaní a výchove poskytovať alternatívny obsah výchovy a vzdelávania, nové metódy a formy.

Vznikom súkromných škôl sa zabezpečuje právo rodičov a žiakov na výber školy podľa presvedčenia a svedomia, ako aj vytvorenie konkurenčného prostredia s možnosťou zvýšenia a zlepšenia školského systému. Vzdelávanie na SSOŠ VIA HUMANA sa neposkytuje za úhradu = neplatí sa školné.


Odbory:

Prihlášky:

Prihlášky na strednú školu sa podávajú na riaditeľstve alebo u výchovného poradcu základnej školy. K prihláške sa prikladajú študijné výsledky zo základnej školy, odporúčania a diplomy.