Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 05/03/2020, 00:00 VIA HUMANA
koronavirus  4. 1. 2021 1. Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma...
Uverejnila 09/02/2021, 12:00 VIA HUMANA
opravna-maturita-februar-2021  ROZPIS - OPRAVNÁ MATURITA - FEBRUÁR 2021 >>>  
Uverejnila 06/07/2020, 00:00 VIA HUMANA
ponuka-prace-2020   
Uverejnila 15/10/2020, 19:07 VIA HUMANA
isic-a-itic-preukaz-obnova-platnosti  Milí študenti, platnosť preukazov si môžete predĺžiť známkou ISIC sami...

"MODERNÁ ŠKOLA UČÍ K ODVAHE PODNIKAŤ" ©

 

2013 09 19 01

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov: Moderná škola učí k odvahe podnikať

Realizátor: SSOŠ VIA HUMANA, Mallého 2, 909 01 Skalica

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovanie fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Celkové výdavky: 276 325,64 EUR

(financovanie:

finančný príspevok z ESF: 223 132,95 EUR,

finančný príspevok zo ŠR: 39 376,40 EUR,

finančný príspevok z Via Humana: 13 816,29 EUR)

Trvanie: 24 mesiacov

Projektová manažérka: Mgr. Lenka Mikulová

Umiestnenie: Trnavský samosprávny kraj

 

Rozhovor s projektovou manažérkou >>>


CIELE

 

STRATEGICKÝ CIEĽ

  • Skvalitniť výstupy vzdelávania a odbornej prípravy tak, aby kľúčové kompetencie podporili zamestnateľnosť a podnikanie absolventa vo vedomostnej spoločnosti.

 

ŠPECIFICKÉ CIELE

  • Zaviesť do vyučovacích predmetov inovatívne formy a metódy novými učebnými materiálmi, didaktickými prostriedkami vedúcimi ku kvalitným zručnostiam a znalostiam.
  • Zvýšiť flexibilitu pracovnej sily a jej uplatniteľnosť na trhu práce výchovou k podnikavosti, poradenstvom, iniciovaním partnerstiev s firmami.
  • Zabezpečiť kariérny rast pedagógov postredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania pre aktuálne a perspektívne spôsobilosti potrebné v modernej škole.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

  • Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy Via Humana.

 

AKTIVITY

1

Zaviesť do vyučovacích predmetov inovatívne formy a metódy novými učebnými materiálmi, didaktickými prostriedkami vedúcimi ku kvalitným zručnostiam a znalostiam

1.1

Kvalitné vedomosti - základ pre prax

1.2

Rozvoj podnikateľského myslenia - myslím ekonomicky

1.3

Umením k ľudskosti - inovácia obsahu a metód estetickej výchovy za účelom kultivovania žiaka

1.4

Komunikácia bez jazykových bariér

 

2

Zvýšiť flexibilitu pracovnej sily a jej uplatniteľnosť na trhu práce výchovou k podnikavosti, poradenstvom, iniciovaním partnerstiev s firmami

2.1

Formovanie podnikavosti - jeden z hlavných cieľov vzdelávacej stratégie školy

2.2

Modelová firma ako možnosť reálneho podnikania

2.3

Novými trendmi v hotelierskej praxi k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiaka

2.4

Multimediálne štúdio - televízne vysielanie v predmete mediálny ateliér

2.5

Potulky Európou - praktické zručnosti v teréne

2.6

Spectaculum Via Humana - inovácia obsahu s využitím fóra študentskej tvorivosti

 

ZMLUVY