Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 08/06/2021, 00:00 VIA HUMANA
online-stretnutia-s-isic-om  Vážení rodičia, milí stredoškoláci!Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.Dozviete sa...
Uverejnila 06/07/2020, 00:00 VIA HUMANA
ponuka-prace-2020   
Uverejnila 20/01/2021, 00:00 VIA HUMANA
aktualna-ponuka-studijnych-odborov   
Uverejnila 05/03/2020, 00:00 VIA HUMANA
koronavirus  22. 3. 2021   Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021...

"PRÍTOMNOSŤ DÝCHA MINULOSŤOU"

 

2013 10 01 01

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov: Prítomnosť dýcha minulosťou

Kód ITMS: 22410120033

Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 Spoločne bez hraníc

Spolufinancovanie fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1 Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Oblasť podpory: 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií

Kód pre oblasť prioritnej témy: 60 Iná pomoc na zlepšovanie služieb v oblasti kultúry

Celkové oprávnené náklady: 70 340,40 EUR

(financovanie:

finančný príspevok z ERDF: 55 734,54 EUR,

finančný príspevok zo ŠR: 6 451,54 EUR,

finančný príspevok z Via Humana: 4 770,36 EUR)

Počet partnerov: 2

Vedúci partner: Súkromná stredná odborná škola Via Humana

Hlavný cezhraničný partner: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.


CIELE

HLAVNÝ CIEĽ

  • Vzájomnou spoluprácou rozvíjať záujem o kultúrne tradície v historickej prepojenosti a súdržnosti prihraničných regiónov Záhoria a Moravsko-Sliezska.

ŠPECIFICKÉ CIELE

  • Aktívnou účasťou na prezentácii zvykov a tradícií formou realizácie kultúrnych a spoločenských podujatí dosiahnuť u mládeže vyššiu informovanosť o kultúrnej histórii našich národov.
  • Bezprostredným kontaktom pestovať spolupatričnosť a vytvárať väzby medzi mládežou zapojených regiónov prostredníctvom spoločných stretnutí.
  • Praktickým predvedením kultúrnych aktivít rozvíjať vzťah k histórii vlastného národa a zvyšovať spoločenské povedomie u cieľových skupín.
  • Zámerom je podpora tvorby vlastnej kultúrnej identity mladého človeka vrátane rozvoja a upevnenia otvorenej reflexie vzájomných kultúrnych prejavov prezentovaných v publikácii na tému gastronomických špecifík.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

  • Vzdelávacie a školiace inštitúcie.
  • Kultúrne ustanovizne a zariadenia.
  • Regionálne združenia, spolky, zväzy, komory.

 

AKTIVITY

1

Poznávanie regiónu Moravsko-Sliezsko a jeho tradícií - prípravný vzdelávací kurz

2

Poznávanie regiónu Moravsko-Sliezsko a jeho tradícií - spoločenská akcia

3

Poznávanie tradičných gastronomických špecialít Moravskosliezskeho kraja - prípravný špecializovaný kurz

4

Poznávanie tradičných gastronomických špecialít Moravskosliezskeho kraja - spoločenská akcia

5

Folk theatrum - "Vitajte na Záhorí alebo prečo je Záhorie pupkom sveta - prípravný vzdelávací kurz a nácvik praktických zručností

6

Folk theatrum - "Vitajte na Záhorí alebo prečo je Záhorie pupkom sveta" - kultúrno-spoločenský pobyt

7

Čerpáme z minulosti pre radosť v prítomnosti - prípravný špecializovaný kurz

8

Čerpáme z minulosti pre radosť v prítomnosti - odborno-prezentačný pobyt

 

OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY, ZMLUVY

Objednávka >>>

Faktúra >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Zmluva >>>

Faktúra >>>

Objednávka >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Objednávka >>>

Zmluva >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Zmluva >>>

Faktúra >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Objednávka >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Objednávka >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Objednávka >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>

Objednávka >>>

Faktúra >>>

Faktúra >>>