Spôsoby informovanosti

Informovanie žiakov


  • Nástenky
  • Osobný kontakt - slovné informovanie pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy
  • Písomné informovanie zásielkami domov
  • Webové stránky školy a https://viahumana.edupage.org

Dokumenty: