Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 21/03/2021, 00:00 VIA HUMANA
adresa-skoly-zostava-nezmenena  Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Skalica oznamuje na základe šíriacich sa...
Uverejnila 05/03/2020, 00:00 VIA HUMANA
koronavirus  22. 3. 2021   Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021...
Uverejnila 06/07/2020, 00:00 VIA HUMANA
ponuka-prace-2020   
Uverejnila 10/05/2021, 00:00 VIA HUMANA
vysledky-prijimacieho-konania-2021   VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 2. TERMÍNE (10. 05. 2021) >>>   Všetkým uchádzačom...

baner-vlavo-profil

OZNAMY ŠKOLY

KORONAVÍRUS - OPATRENIA /AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ŠTUDENTOV/

 

22. 3. 2021

 

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak odstanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, rovnaký postup zvolil šéf rezortu školstva aj v minulom roku.

/https://www.minedu.sk/branislav-groehling-maturitna-skuska-bude-odrazat-styri-roky-prace-maturantov//

 

4. 1. 2021


1. Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 (termín upresníme do 31. marca). Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021.

2. Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. 3. 2021 (ak je treba).

3. Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021.

/Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu/

 

14. 12. 2020

 

Vážení zahraniční študenti!

Vláda Slovenskej republiky postupne zverejňuje opatrenia v rámci riešenia pandémie COVID – 19. Podľa jej usmernení sa od 21. decembra 2020 sprísňujú opatrenia a pristupuje sa k ohlásenému "lockdownu". Bude trvať minimálne tri týždne. V našom okrese Skalica je pravdepodobné, že "lockdown" bude predĺžený na štyri až päť týždňov. To znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou školu a internát pre prezenčné vyučovanie dňa 10. januára 2020 neotvoríme.

Vianočné prázdniny oficiálne začínajú 21. decembra 2020 a končia 10. januára 2020.

Z uvedených dôvodov riaditeľstvo SSOŠ Via Humana  ODPORÚČA, aby ste sledovali informácie na webovej stránke školy (www.viahumana.sk) a facebookovej stránke školy (www.facebook.com/viahumanaskalica.sk), boli v kontakte so svojimi triednymi učiteľmi prostredníctvom emailu.

Len tak Vám dokážeme zabezpečiť plynulý a bezpečný príchod na Slovensko.

Samozrejme, musíte myslieť aj na karanténne opatrenia, ktoré je potrebné splniť  pri prechode hraníc.

Ďalej Vám oznamujeme, že sme v kontakte s pani Kuzmovou a pani Ianchukovou z Albion School. Určite Vám aj ony poradia.

So srdečným pozdravom a želaných pekných sviatkov

SSOŠ VIA HUMANA Skalica

 

11. 12. 2020

 

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

/Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu/

 

8. 12. 2020

 

Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy VIA HUMANA v Skalici oznamuje študentom a rodičom, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy zostávajú študenti našej školy na dištančnej forme výučby.
Ohľadom podmienok a nástupu do školy v januári 2021 vás budeme informovať.

 

11. 10. 2020

 

Stredné školy od pondelka prechádzajú kvôli epidémii koronavírusu na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

 

6. 10. 2020

 

Tlačivá o bezinfekčnosti >>>

 

24. 9. 2020

 

UPOZORNENIE

 

Na základe predchádzajúcej informácie Vás upozorňujeme znova na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici plniť karanténne opatrenia u žiakov a učiteľov SSOŠ VIA HUMANA Skalica.

V čase od 18. 9. 2020 do 28. 09. 2020 /vrátane/ je prerušený výchovno-vzdelávací proces na SSOŠ VIA HUMANA. Klasické vyučovanie začína 29. 09. 2020 (utorok).

Osoby, u ktorých sa prejavili klinické príznaky, kontaktujú svojho ošetrujúceho lekára a riadia sa jeho pokynmi. Do výchovno-vyučovacieho procesu sa zaradia až po jeho vyjadrení či splnení podmienok.

SSOŠ VIA HUMANA Skalica

 

 

17. 9. 2020

 

Dôležitý oznam!!!

OZNAM O PREVENTÍVNOM PRERUŠENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU

Od 18. 9. 2020 (piatok) zriaďovateľ školy SSOŠ VIA HUMANA až do odvolania preventívne prerušuje vyučovanie na celej škole, kvôli vzniknutej situácii COVID-19.


Žiaci školy by sa mali zdržiavať doma a nenavštevovať verejne prístupné miesta!

O ďalšom postupe budeme informovať cez Edupage školy, na Facebooku a prostredníctvom webstránky.

 

26. 8. 2020

 

OPATRENIA súvisiace so situáciou COVID – 19 pre školy a školské zariadenia

 

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

 

OZNAMY PRE ŠTUDENTOV A RODIČOV SÚVISIACE S NÁSTUPOM DO ŠKOLY

 

Od 2. 9. 2020 prebieha riadne školské vyučovanie podľa rozvrhu.

V čase od 2. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, školského internátu a školskej jedálne.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

 

Zákonný zástupca:

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné - musí mať pri sebe v prípade potreby).

Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

Dôležitý bod:

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Požadované tlačivá stiahnete tu:

Dotazník zákonného zástupcu žiaka >>>

Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka >>>

Uvedené body platia v plnom rozsahu i pre plnoletých žiakov, ktorí ich plnia samy za seba a predkladajú uvedené tlačivá so svojimi údajmi a podpisom.

 

UPOZORNENIE

Uvedené tlačivá je potrebné priniesť dňa 2. 9. 2020 do školy. Odovzdáte ich triednemu učiteľovi pred vstupom do priestoru školy.

Žiaci ubytovaní na školskom internáte musia priniesť uvedené tlačivá aj pri príchode na školský internát a odovzdať ich pred vstupom do budovy internátu. A následne aj v škole potrebujú teda 2 originály tlačív /1 x pre internát a 1 x pre školu/.

Ak nebudete mať tlačivo vyplnené, nemôžete vstúpiť do budovy školy a ani do budovy internátu.

Ďakujeme za pochopenie a splnenie podmienok.

Spolu to zvládneme.

 

24. 8. 2020

 

Vážení zahraniční študenti, možnosť prístupu do školy a na školský internát budete mať s podmienkou dodržania nariadení:

1. Po pricestovaní musíte mať test na COVID nie starší ako 96 hodín v angličtine – PCR.

2. Ihneď po pricestovaní sa musíte zaregistrovať na korona.gov.sk a príde vám sms správa, kde bude dátum a čas opakovaného testu už na území SR.

3. Po absolvovaní testu vám príde sms správa do 24 hodín či je test pozitívny alebo negatívny.

4. Až potom môžete nastúpiť do školského zariadenia – škola a internát.

Čas, kedy čakáte na území SR na vyhodnotenie testu, musíte byť ubytovaní inde ako na školskom internáte a nemôžete prísť do školy.

Bližšie informácie nájdete na: https://korona.gov.sk/prijate-opatrenia/

POZOR!

Podľa informácie od p. Kuzmovej sa vyžaduje slovenské poistenie. Odporúča UNION - aby nebol problém so staroslivosťou v prípade, že sa niečo stane.

  

7. 5. 2020

 

Riaditeľka školy zverejňuje kritériá a podmienky prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 >>>

 

29. 4. 2020

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.  Tieto termíny vyplývajú z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, ktorý detaily predstavil na dnešnej tlačovej konferencii.

Viac informácií >>>

Prijímanie na SŠ

 

29. 4. 2020

 

Na základe usmernenia o hodnotení žiakov strednej školy zo dňa 20. apríla 2020 – zásady hodnotenia, bod 4 – riaditeľka školy oznamuje klasifikovanie / absolvovanie jednotlivých predmetov >>>

 

23. 4. 2020

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách.

Viac informácií >>>

Maturita 2020 Maturita 2020
Maturita 2020 Maturita 2020

Maturita 2020 

 

20. 04. 2020

 

Milí študenti a rodičia SSOŠ VIA HUMANA Skalica.

Nižšie nájdete aktualizáciu Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie.

Chceme Vás dôrazne upozorniť na časť - postup do vyššieho ročníka, kde je doplnené, že žiak môže opakovať ročník a môže byť hodnotený známkou nedostatočný.

Niektorí študenti ľahkovážne pristupujú k plneniu úloh a nekomunikujú v rámci tejto situácie formou ponúkaných foriem vyučovania na diaľku /on-line vyučovanie, elektronická komunikácia, a iné/. Spôsob hodnotenia a princípy postupu do vyššieho ročníka zostávajú nezmenené.

Je čas, aby ste začali pracovať, komunikovať a svedomito si uzatvorili postupne známky.

Usmernenie - hodnotenie Usmernenie - hodnotenie

 

07. 04. 2020

 

Via Humana

 

05. 04. 2020

 

1. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling sa vyjadril, že všetky školy a školské zariadenia sú zatvorené až do odvolania a výučba sa realizuje na diaľku. Situácia sa nejako vyvíja, na základe toho bude konať.

2. V prípade žiakov stredných škôl je možné realizovať priebežné hodnotenie aj formou klasifikácie.

3. Stredoškoláci nebudú tento rok opakovať ročník.

4. Letné prázdniny nebudú kratšie.

5. K ukončeniu vzdelania na stredných školách bude vydané samostatné usmernenie.

 

24. 03. 2020

 

Milí študenti, rodičia, záujemcovia o štúdium!

1. Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

2. „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. 

3. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

4. Minister rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

 

16. 03. 2020

 

Milí študenti SSOŠ VIA HUMANA!

1. Na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR v období od 16. marca do 27. marca 2020 prichádza k prerušeniu vyučovania na školách a školských zariadeniach.

2. Zdôrazňujeme, že toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

3. Riaditeľstvo SSOŠ VIA HUMANA Vás vyzýva, aby ste toto obdobie využili na samoštúdium, na precvičovanie už prebraného učiva, na jeho opakovanie a získavanie nových vedomostí a čítanie zaujímavých kníh a podobne.

4. Svojimi učiteľmi budete kontaktovaní prostredníctvom rôznych foriem elektronickej komunikácie a budú Vám zadávané úlohy. Rovnako aj Vy sa môžete so svojimi otázkami obracať na svojich učiteľov.

5. Hlavne maturantov upozorňujeme na ich zodpovednosť pri príprave na maturitné skúšky.

6. Milí naši študenti, dodržiavajte všetky pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR a Ústredného krízového štábu SR na ochranu pred koronavírusom.

7. Držme si všetci "palce", aby sme sa po skončení tohto mimoriadneho obdobia všetci "V ZDRAVÍ" stretli.

BUĎTE ZODPOVEDNÍ, ZDRŽUJTE SA V DOMÁCOM PROSTREDÍ A UČTE SA!!!

Riaditeľstvo SSOŠ VIA HUMANA

 

12. 03. 2020

 

Zmena termínov maturít

V nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, sa menia termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

Riadny termín EČ a PFIČ MS 

  • 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 2. apríl  2020 (štvrtok) – matematika
  • 3. apríl  2020 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 15. až 20. apríla 2020.

 

12. 03. 2020

 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Usmernenie ministerky školstva Usmernenie ministerky školstva

 

12. 03. 2020

 

Premiér Peter Pellegrini po skončení zasadania ústredného krízového štábu oznámil, že školy a školské zariadenia budú zatvorené od pondelka 16. 03. 2020 na 14 dní.

Školský internát pri SSOŠ VIA HUMANA Skalica je tiež v tomto období zatvorený.

Školská jedáleň je mimo prevádzky od 11. 03. 2020. 

 

09. 03. 2020

 

Na základe predbežného nariadenia zriaďovateľ školy určil, že je vyučovanie v škole od 10. 03. do 13. 03. 2020 prerušené.

Školský internát  pri SSOŠ VIA HUMANA Skalica je tiež v tomto období zatvorený.

Školská jedáleň je mimo prevádzky od 11. 03. 2020. 

Opatrenia sú zavedené s cieľom chrániť zdravie a zabrániť šíreniu ochorenia COVID 19.

Upozorňujeme študentov, že prerušenie vyučovania z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia COVID 19 nie sú prázdniny. Študenti sa v maximálnej miere zdržiavajú doma. Venujú sa samoštúdiu. Vyhýbajú sa zhromaždeniu viacerých osôb, necestujú do zahraničia, nenavštevujú kiná, obchodné centrá a podobne.

 

CALL CENTRÁ TTSK >>>

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA >>>

AKTUÁLNE INFORMÁCIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA >>>

 

5. 3. 2020

 

Vážení rodičia!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 aj v štátoch Európskej únie zaslalo všetkým školám a školským zariadeniam usmernenie, ktoré Vám dávame do pozornosti.

Zároveň Vás žiadame, aby ste si uvedené usmernenie prečítali a riadili sa ním. Ďakujeme.

Koronavírus - usmernenie

 

PRIJÍMACIE KONANIE 2021 - VÝSLEDKY PO 2....

Uverejnila 10/05/2021, 00:00 VIA HUMANA
vysledky-prijimacieho-konania-2021   VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 2. TERMÍNE (10. 05. 2021) >>>   Všetkým uchádzačom ďakujeme za účasť na prijímacom konaní. Úspešným...

MEDZINÁRODNÝ VÝSKUM

Uverejnila 27/04/2021, 00:00 VIA HUMANA
medzinarodny-vyskum  Milé študentky, milí študenti, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri našom medzinárodnom výskume.Náš výskum sa týka hodnotových systémov...

ADRESA ŠKOLY ZOSTÁVA NEZMENENÁ

Uverejnila 21/03/2021, 00:00 VIA HUMANA
adresa-skoly-zostava-nezmenena  Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Skalica oznamuje na základe šíriacich sa dezinformácií, že stále zostáva na adrese Mallého 2,...

AKTUÁLNA PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

Uverejnila 20/01/2021, 00:00 VIA HUMANA
aktualna-ponuka-studijnych-odborov   

PONUKA PRÁCE

Uverejnila 06/07/2020, 00:00 VIA HUMANA
ponuka-prace-2020   

KORONAVÍRUS - OPATRENIA /AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE...

Uverejnila 05/03/2020, 00:00 VIA HUMANA
koronavirus  22. 3. 2021   Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé...