Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 08/06/2021, 00:00 VIA HUMANA
online-stretnutia-s-isic-om  Vážení rodičia, milí stredoškoláci!Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.Dozviete sa...
Uverejnila 06/07/2020, 00:00 VIA HUMANA
ponuka-prace-2020   
Uverejnila 20/01/2021, 00:00 VIA HUMANA
aktualna-ponuka-studijnych-odborov   
Uverejnila 05/03/2020, 00:00 VIA HUMANA
koronavirus  22. 3. 2021   Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021...

baner-vlavo-profil

PRIJÍMACIE KONANIE

 

PRIJÍMACIE KONANIE

Podľa nových pravidiel musí prijímacie konanie absolvovať každý deviatak, ktorý sa hlási na štúdium na strednej škole s maturitou. 

O prijatí žiaka rozhodne riaditeľka školy na základe prijímacieho konania a odporúčania prijímacej komisie.

 

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA

Zohľadňuje sa:

  • výsledok prijímacích skúšok,
  • prospech žiaka v základnej škole,
  • úspechy na olympiádach či v súťažiach,
  • odporúčania na štúdium.

 

 

ZVEREJŇOVANIE VÝSLEDKOV

Škola výsledky prijímacieho konania zverejňuje - každý uchádzač má pridelené anonymné číslo pre väčšiu transparentnosť pri prijímacích skúškach.

Písomné rozhodnutia sa posielajú po uzatvorení 2. termínu.

Výsledky prijímacieho konania môžu byť: prijatý/á bez prijímacích skúšok, prijatý/á v 1. termíne, prijatý/á v 2. termíne, neprijatý/á, prijatý/á na odvolanie.

V prípade, že uchádzač nie je prijatý na štúdium, rodič má právo podať odvolanie - požiadať o preskúmanie rozhodnutia.

 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol dňa 04. 01. 2021 (číslo: 2021/9113:1-A1810) takto:

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája  2021.

 

Študijný odbor:

2950 M Poradenstvo vo výžive

Kritéria a podmienky prijímacieho konania >>>

 

6354 M 04 Služby a súkromné podnikanie – marketing

Kritéria a podmienky prijímacieho konania >>>

 

6355 M Služby v cestovnom ruchu

Kritéria a podmienky prijímacieho konania >>>

 

2561 M Informatika a sieťové technológie

Kritéria a podmienky prijímacieho konania >>>

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v budove Súkromnej strednej odbornej školy VIA HUMANA, Mallého 2, Skalica.

 

 

OKRUHY PRIJÍMACÍCH TESTOV

Okruhy - matematika >>>

Okruhy - slovenský jazyk a literatura >>>

Okruhy - chémia >>>

 

PRÍKLADY TESTOV

Príklad testu z matematiky >>>

Príklad testu zo slovenského jazyka a literatúry >>>

Príklad testu z chémie >>>

 

 

 

Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26. 1. 2021)

 

(Zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021)

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

3. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

4. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

5. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

6. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

7. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3 TU >>>.

 

Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021. Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

 

prijimacie skusky