Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 06/07/2020, 00:00 VIA HUMANA
ponuka-prace-2020   
Uverejnila 27/04/2021, 00:00 VIA HUMANA
medzinarodny-vyskum  Milé študentky, milí študenti, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri našom medzinárodnom...
Uverejnila 05/03/2020, 00:00 VIA HUMANA
koronavirus  22. 3. 2021   Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021...
Uverejnila 10/05/2021, 00:00 VIA HUMANA
vysledky-prijimacieho-konania-2021   VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 2. TERMÍNE (10. 05. 2021) >>>   Všetkým uchádzačom...

baner-vlavo-profil

SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU

Študijný odbor 6355M00 služby v cestovnom ruchu

Patrí k Vaším záľubám putovanie, aktívne cestovanie, spoznávanie krajín, pamiatok, zvykov a ľudí?

Služby v cestovnom ruchu

Chcete aj Vy výrazne prispieť k rozvoju a zvyšovaniu atraktívnosti svojho regiónu i celého Slovenska?

Študijný odbor 6355 M 00 služby v cestovnom ruchu s rozšírenou výučbou cudzích jazykov vytvára predpoklady naučiť Vás všetko, čo vyžaduje trh.

VIA HUMANA už od roku 1992 vzdeláva v tomto atraktívnom odbore a je jedinou školou na Slovensku s takto koncipovaným študijným odborom.

Aj takto sa učíme...

 

Dlhoročné skúsenosti a vynikajúce výsledky potvrdzuje aktívna účasť školy na kultúrnom a spoločenskom živote regiónu i niekoľko ročná spolupráca pri rozvoji aktívneho cestovného ruchu v meste Skalica.

Služby v cestovnom ruchu 

Po absolvovaní štúdia sa stanete kvalifikovaným pracovníkom pre zabezpečovanie všetkých aktivít v službách cestovného ruchu.

 

Uplatnenie

 • manažér podniku cestovného ruchu na strednej úrovni,
 • pracovník cestovnej kancelárie,
 • pracovník v rekreačných zariadeniach,
 • sprievodca cestovného ruchu,
 • animátor cestovného ruchu,
 • manažér kultúry v podnikoch kultúry,
 • pracovník turisticko-informačnej kancelárie,
 • pracovník v kúpeľných zariadeniach,
 • letuška, stevard,
 • prevádzkar v hoteloch a reštauráciách,
 • delegát cestovného ruchu,
 • pracovník na oddeleniach cestovného ruchu verejnej správy,
 • podnikateľ - živnostník,
 • hosteska.

Služby v cestovnom ruchu 

Čaká Vás zaujímavá práca:

 • organizovanie všetkých typov foriem cestovného ruchu – zájazd cestovnej kancelárie, kúpeľný pobyt, typy kongresových podujatí a podobne,
 • trasovanie ciest a pobytu v jednotlivých strediskách cestovného ruchu,
 • organizovanie konferencií a kongresov tuzemských aj zahraničných,
 • organizovanie kultúrnych podujatí,
 • tvorba animačných programov a ich realizácia,
 • predaj produktov cestovného ruchu,
 • sprievodcovanie po atraktívnych destináciách cestovného ruchu,
 • starostlivosť o klientov ako delegát,
 • rokovania s obchodnými partnermi a dodávateľmi služieb,
 • komunikácia so zákazníkmi,
 • poskytovanie služieb v rámci turisticko-informačnej kancelárie,
 • administratíva a agenda pri využívaní najmodernejšej kancelárskej telekomunikačnej a výpočtovej techniky,
 • zabezpečovanie služieb v rámci podnikov spoločného stravovania,
 • komunikácia v cudzích jazykoch.

 

Čaká Vás vysoká škola:

 • odporúčame štúdium napríklad v odboroch cestovný ruch, masmediálna komunikácia, manažment, ekonomika, anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, sociológia, psychológia a podobne.

 

Je tomu uspôsobený obsah jednotlivých predmetov:

- všeobecnovzdelávacích:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • dva cudzie jazyky,
 • dejepis,
 • náboženská, etická výchova,
 • matematika,
 • informatika,
 • telesná výchova

- a hlavne odborných

 • technika a riadenie cestovného ruchu,
 • ekonomika,
 • základy práva,
 • psychológia,
 • administratíva a korešpondencia,
 • geografia cestovného ruchu,
 • dejiny kultúry,
 • sprievodcovská činnosť,
 • animačná činnosť,
 • technika stravovacích služieb,
 • aktuálne spoločenské dianie).

Plejádu odborných predmetov dopĺňajú cvičenia a semináre, ktoré rozširujú a upevňujú získané vedomosti a zručnosti.

 

Počas štúdia je možnosť získania osvedčení, a to:

 • certifikát ECDL (medzinárodne uznávaný doklad o počítačových zručnostiach),
 • osvedčenie - barman,
 • preukaz sprievodcu cestovného ruchu,
 • preukaz animačného pracovníka,
 • osvedčenie manažér stravovacích služieb.

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 

Študijný odbor

6355 M služby v cestovnom ruchu

Študijné zameranie

 

00

 

Forma štúdia

denná

Dĺžka štúdia v rokoch   

4

Prijímacie konanie

výsledky štúdia na základnej škole, výsledky monitoru, odporúčanie výchovného poradcu, olympiády a súťaže

Ukončenie štúdia

maturitná skúška

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie