Informačné a sieťové technológie

Informačné a sieťové technológie
Študijný odbor 2561M

 • Študijný odbor: 2561 M – informačné a sieťové technológie
 • Študijné zameranie: Informačné a sieťové technológie
 • Forma štúdia: denná
 • Dĺžka štúdia: 4 roky
 • Prijímacie konanie: výsledky štúdia na základnej škole, výsledky monitoru, odporúčanie výchovného poradcu, olympiády a súťaže
 • Ukončenie štúdia: maturitná skúška
 • Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

O odbore:

Aj Vy si uvedomujete, že telekomunikácie, dátové komunikácie, počítačové siete a internet sa rozvíjajú neuveriteľným tempom a dnes už tvoria základ každého podnikania? Že informatici sú žiadanou a vyhľadávanou profesiou?

Potom Vám ponúkame študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie.

Žiaci sú pripravovaní do praxe tak, aby našli uplatnenie aj v programátorskej oblasti aj v oblasti informačních komunikácií a počítačových sietí.


Štúdium obsahuje najaktuálnejšie trendy:
 • siete a sieťové služby,
 • počítačovú grafiku,
 • programovanie,
 • matematické modelovanie,,
 • elektrotechniku.

Hlavné odborné predmety:
 • Informatika
 • Programovanie
 • Grafika a multimédiá
 • Počítačové siete
 • Matematické modelovanie
 • Fyzika
 • Technická prax
Úspešný absolvent VIA HUMANA sa vie uplatniť ako:
 • správca siete,
 • mechanik počítačových sietí,
 • softvérový vývojár – programátor,
 • databázový programátor,
 • počítačový grafik,
 • špecialista technickej podpory,
 • technik informačných technológií.