Podmienky prijatia na SSOŠ Via Humana

Prijímacie konanie


Podľa nových pravidiel musí prijímacie konanie absolvovať každý deviatak, ktorý sa hlási na štúdium na strednej škole s maturitou. Výnimku tvoria tí žiaci, ktorí v Testovaní 9 - monitore dosiahli 90 a viac % z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. O prijatí žiaka rozhodne riaditeľka školy na základe prijímacieho konania a odporúčania prijímacej komisie.


Kritéria prijatia, zohľadňuje sa:
 • výsledok prijímacích skúšok
 • prospech žiaka v základnej škole
 • výsledok Testovania 9 - monitoru
 • úspechy na olympiádach či v súťažiach
 • odporúčania na štúdium

Zverejňovanie výsledkov:

Škola výsledky prijímacieho konania zverejňuje - každý uchádzač má pridelené anonymné číslo pre väčšiu transparentnosť pri prijímacích skúškach. Písomné rozhodnutia sa posielajú po uzatvorení 2. termínu.

Výsledky prijímacieho konania môžu byť: prijatý/á bez prijímacích skúšok, prijatý/á v 1. termíne, prijatý/á v 2. termíne, neprijatý/á, prijatý/á na odvolanie. V prípade, že uchádzač nie je prijatý na štúdium, rodič má právo podať odvolanie - požiadať o preskúmanie rozhodnutia.


Príjmacie skúšky:

Prijímacie skúšky pre odbory Služby v cestovnom ruchu, Informatika a informačné systémy, Marketing sa konajú z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Prijímacie skúšky pre odbor Poradenstvo vo výžive (s orientáciou na pohybové a športové aktivity) sa konajú z predmetov slovenský jazyk a literatúra a chémia.

Prvé kolo sa uskutočňuje v dvoch termínoch v budove Súkromnej strednej odbornej školy VIA HUMANA, Mallého 2, Skalica:

 1. termín prijímacích skúšok
 2. termín prijímacích skúšok

Zápis


Zápis uchádzačov sa uskutoční po prijímacom konaní.

 • Uchádzač bude zapísaný na štúdium na základe zápisného lístka vydaného na základnej škole, ktorú navštevoval.
 • V prípade, že uchádzač zmení rozhodnutie o štúdiu na strednej škole, na ktorú bol zapísaný a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada strednú školu o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží na strednej škole, na ktorej má uchádzač záujem študovať.
 • Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorej sa uchádzač zapíše.
 • Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole je neplatné.
Žiacka knižka