Podmienky prijatia na SSOŠ Via Humana

Prijímacie konanie 2024


1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania. Na základe uvedenej novely bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“).


Podanie prihlášky:

Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2024 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory). Prihlášku možno podať – elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo – v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR Link na aktuálnu prihlášku: 056 Prihláška na štúdium na strednej škole (iedu.sk)

Od 01. januára 2022 je prihláška platná s podpismi oboch zákonných zástupcov. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

Pri vypĺňaní prihlášky na strednú školu musíte uviesť EduID školy.

Pre uľahčenie uvádzame naše EduID: 100002732

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na naše odbory nie je potrebné predkladať.


Prijímacie skúšky:

Prijímacie skúšky pre odbory Služby v cestovnom ruchu (č. 6355 M), Informačné a sieťové technológie (č. 2561 M), Ekonomické a administratívne služby v podnikaní (č. 6327 M) s orientáciou na MARKETING – ktorý je nástupníckym odborom pre študijný odbor 6354 M 04 Služby a súkromné podnikanie – Marketing, sa konajú z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Prijímacie skúšky pre odbor Poradenstvo vo výžive (č. 2950 M) s orientáciou na pohybové a športové aktivity sa konajú z predmetov slovenský jazyk a literatúra a chémia.

Prvé kolo sa uskutočňuje v dvoch termínoch v budove Súkromnej strednej odbornej školy VIA HUMANA, Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica:

 • 1. termín prijímacích skúšok 2. mája 2024
 • 2. termín prijímacích skúšok 6. mája 2024
Podľa nových pravidiel musí prijímacie konanie absolvovať každý deviatak, ktorý sa hlási na štúdium na strednej škole s maturitou.

Výnimku tvoria tí žiaci, ktorí v Testovaní 9 – monitore dosiahli 80 a viac % z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

O prijatí žiaka rozhodne riaditeľ školy na základe prijímacieho konania a odporúčania prijímacej komisie.


Kritéria prijatia, zohľadňuje sa:
 • výsledok prijímacích skúšok
 • prospech žiaka v základnej škole
 • výsledok Testovania 9 - monitoru
 • úspechy na olympiádach či v súťažiach
 • odporúčania na štúdium

Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 30. novembra 2023.


Zverejňovanie výsledkov:

Škola výsledky prijímacieho konania zverejňuje – každý uchádzač má pridelené anonymné číslo pre väčšiu transparentnosť pri prijímacích skúškach.

Výsledky prijímacieho konania môžu byť:

 • prijatý/á bez prijímacích skúšok, prijatý/á v 1. termíne,
 • prijatý/á v 2. termíne,
 • neprijatý/á, prijatý/á na odvolanie.

V prípade, že uchádzač nie je prijatý na štúdium, rodič má právo podať odvolanie – požiadať o preskúmanie rozhodnutia.

Odkaz na online prihlášku: Prihláška Online
Výsledky prijímacích skúšok:
 • Výsledky prijímacích skúšok pre prijatie žiakov do I. ročníka školského roku 2024/2025 (budú zverejnené 17. mája 2024)
Príklady test:
Kritériá a podmienky prijímacieho konania:

Potvrdenie o nastúpení do školy:


Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať „Potvrdenie o nastúpení na štúdium“ (v papierovej forme) alebo potvrdenie je možné zaslať aj prostredníctvom emailovej komunikácie alebo svojej Edupage schránky (riadne podpísané a zoskenované) – potvrdenie musí byť odoslané do 22.mája 2024 (23:59 hod).

Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium na všetky stredné školy, na ktoré bol uchádzač prijatý a nechce na týchto školách nastúpiť na štúdium.

Potvrdenie stiahnete tu: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium