Služby v cestovnom ruchu

Služby v cestovnom ruchu
Študijný odbor 6355M00

 • Študijný odbor: 6355 M služby v cestovnom ruchu
 • Študijné zameranie: 00
 • Forma štúdia: denná
 • Dĺžka štúdia: 4 roky
 • Prijímacie konanie: výsledky štúdia na základnej škole, výsledky monitoru, odporúčanie výchovného poradcu, olympiády a súťaže
 • Ukončenie štúdia: maturitná skúška
 • Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

O odbore:

Patrí k Vaším záľubám putovanie, aktívne cestovanie, spoznávanie krajín, pamiatok, zvykov a ľudí? Chcete aj Vy výrazne prispieť k rozvoju a zvyšovaniu atraktívnosti svojho regiónu i celého Slovenska?

Študijný odbor 6355 M 00 služby v cestovnom ruchu s rozšírenou výučbou cudzích jazykov vytvára predpoklady naučiť Vás všetko, čo vyžaduje trh. VIA HUMANA už od roku 1992 vzdeláva v tomto atraktívnom odbore a je jedinou školou na Slovensku s takto koncipovaným študijným odborom.

Dlhoročné skúsenosti a vynikajúce výsledky potvrdzuje aktívna účasť školy na kultúrnom a spoločenskom živote regiónu i niekoľko ročná spolupráca pri rozvoji aktívneho cestovného ruchu v meste Skalica. Po absolvovaní štúdia sa stanete kvalifikovaným pracovníkom pre zabezpečovanie všetkých aktivít v službách cestovného ruchu.


Všeobecnovzdelávacie predmety:
 • slovenský jazyk a literatúra
 • dva cudzie jazyky
 • dejepis
 • náboženská, etická výchova
 • matematika
 • informatika
 • telesná výchova

Odborné predmety:
 • technika a riadenie cestovného ruchu
 • ekonomika
 • základy práva
 • psychológia
 • administratíva a korešpondencia
 • geografia cestovného ruchu
 • dejiny kultúry
 • sprievodcovská činnosť
 • animačná činnosť
 • technika stravovacích služieb
 • aktuálne spoločenské dianie

Plejádu odborných predmetov dopĺňajú cvičenia a semináre, ktoré rozširujú a upevňujú získané vedomosti a zručnosti.


Počas štúdia je možnosť získania osvedčení:
 • certifikát ECDL
 • osvedčenie - barman
 • preukaz sprievodcu cestovného ruchu
 • preukaz animačného pracovníka
 • osvedčenie manažér stravovacích služieb

Uplatnenie:
 • manažér podniku cestovného ruchu na strednej úrovni,
 • pracovník cestovnej kancelárie,
 • pracovník v rekreačných zariadeniach,
 • sprievodca cestovného ruchu,
 • animátor cestovného ruchu,
 • manažér kultúry v podnikoch kultúry,
 • pracovník turisticko-informačnej kancelárie,
 • pracovník v kúpeľných zariadeniach,
 • letuška, stevard,
 • prevádzkar v hoteloch a reštauráciách,
 • delegát cestovného ruchu,
 • pracovník na oddeleniach cestovného ruchu verejnej správy,
 • podnikateľ - živnostník,
 • hosteska.
Čaká Vás zaujímavá práca:
 • organizovanie všetkých typov foriem cestovného ruchu – zájazd cestovnej kancelárie, kúpeľný pobyt, typy kongresových podujatí a podobne,
 • trasovanie ciest a pobytu v jednotlivých strediskách cestovného ruchu,
 • organizovanie konferencií a kongresov tuzemských aj zahraničných,
 • organizovanie kultúrnych podujatí,
 • tvorba animačných programov a ich realizácia,
 • predaj produktov cestovného ruchu,
 • sprievodcovanie po atraktívnych destináciách cestovného ruchu,
 • starostlivosť o klientov ako delegát,
 • rokovania s obchodnými partnermi a dodávateľmi služieb,
 • komunikácia so zákazníkmi,
 • poskytovanie služieb v rámci turisticko-informačnej kancelárie,
 • administratíva a agenda pri využívaní najmodernejšej kancelárskej telekomunikačnej a výpočtovej techniky,
 • zabezpečovanie služieb v rámci podnikov spoločného stravovania,
 • komunikácia v cudzích jazykoch.

Čaká Vás vysoká škola:

Odporúčame štúdium napríklad v odboroch cestovný ruch, masmediálna komunikácia, manažment, ekonomika, anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, sociológia, psychológia a podobne.