Certifikáty na Via Humana

Certifikáty a Kurzy


Škola Via Humana ponúka pre študentov rôzne certifikáty a kurzy.

CISCO


Škola dokáže pripraviť na prácu s počítačom a digitálnou technikou tak, že študent je schopný získať certifikát CISCO ACADEMY (medzinárodne uznávaný doklad). Cisco Akadémia ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy Via Humana spolupracuje s Podporným centrom pre Cisco Akadémiu.

Študentom ponúka v rámci vzdelávacieho procesu vzdelávací program NetAcad, pri ktorého využívaní sa riadi vypracovanými učebnými osnovami a pravidlami udávanými spoločnosťou Cisco Systems.

Máme inštruktorov, ktorí organizujú výučbu v rámci Cisco Akadémie. Inštruktori sa zúčastňujú na špecializovanej príprave inštruktorov, zabezpečovanej ITC (Instructor Training Center).Máme učebne potrebné pre vytvorenie výukového prostredia umožňujúce poskytovať kvalitnú teoretickú a praktickú výučbu v rámci NetAcad.

ECDL


Súkromná stredná odborná škola Via Humana Skalica je akreditovaným testovacím centrom programu ECDL. Systém ECDL umožňuje uchádzačom preukázať zvládnutie základných informačných technológií, znalosť a zručnosť pri ovládaní osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. Uchádzačovi o kvalifikáciu ECDL sa vydáva študijný Index ECDL, do ktorého sa zapisujú všetky úspešne vykonané skúšky z jednotlivých modulov.

Na žiadosť uchádzača sa vydáva Osvedčenie ECDL Štart, ktoré získava po absolvovaní štyroch modulov ECDL Sylabu. Po úspešnom absolvovaní všetkých siedmich testov programu ECDL uchádzač získava Certifikát (European Computer Driving Licence), ktorý má časovo neobmedzenú platnosť.

Prípravné kurzy môžete absolvovať u nás, ak chcete získať Certifikát ECDL a chýbajú vám vedomosti. ATC SSOŠ VIA HUMANA zabezpečuje kurzy pod vedením kvalifikovaných trpezlivých a skúsených lektorov, ktorí úspešne absolvovali všetky testy ECDL.

Ponuka kurzov:

*hod. = počet vyučovacích hdoín

 1. Prípravný kurz pre ECDL testovanie (7 modulov) - 27 hod.
 2. Základy IT a MS Windows - 5 hod.
 3. MS Word - textový editor - 8 hod.
 4. MS Excel - tabuľkový kalkulátor - 8 hod.
 5. MS Access - databázový systém - 18 hod.
 6. MS PowerPoint - prezentačný program - 7 hod.
 7. Internet Explorer a MS Outlook - 5 hod.
Absolvovanie modulov:
 1. ECDL komplet (v cene sú zahrnuté poplatky za Index ECDL, Certiikát ECDL a testovanie zo 7 modulov)
 2. Test z ľubovoľného modulu Sylabu ECDL
 3. Index ECDL
 4. Certifikát ECDL
 5. Osvedčenie ECDL Štart

SSOŠ Via Humana nie je platcom DPH. Podrobnejšie informácie vám poskytne Mgr. Lenka Mikulová, .