Prítomnosť dýcha minulosťou

Základné údaje


 • Názov: Prítomnosť dýcha minulosťou
 • Kód ITMS: 22410120033
 • Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 Spoločne bez hraníc
 • Spolufinancovanie fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 1 Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
 • Oblasť podpory: 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií
 • Kód pre oblasť prioritnej témy: 60 Iná pomoc na zlepšovanie služieb v oblasti kultúry
 • Počet partnerov: 2
 • Vedúci partner: Súkromná stredná odborná škola Via Humana
 • Hlavný cezhraničný partner: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
 • Celkové oprávnené náklady: 70 340,40 EUR
  • finančný príspevok z ERDF: 55 734,54 EUR
  • finančný príspevok zo ŠR: 6 451,54 EUR
  • finančný príspevok z Via Humana: 4 770,36 EUR

Aktivity


1Poznávanie regiónu Moravsko-Sliezsko a jeho tradícií - prípravný vzdelávací kurz
2Poznávanie regiónu Moravsko-Sliezsko a jeho tradícií - spoločenská akcia
3Poznávanie tradičných gastronomických špecialít Moravskosliezskeho kraja - prípravný špecializovaný kurz
4Poznávanie tradičných gastronomických špecialít Moravskosliezskeho kraja - spoločenská akcia
5Folk theatrum - "Vitajte na Záhorí alebo prečo je Záhorie pupkom sveta - prípravný vzdelávací kurz a nácvik praktických zručností
6Folk theatrum - "Vitajte na Záhorí alebo prečo je Záhorie pupkom sveta" - kultúrno-spoločenský pobyt
7Čerpáme z minulosti pre radosť v prítomnosti - prípravný špecializovaný kurz
8Čerpáme z minulosti pre radosť v prítomnosti - odborno-prezentačný pobyt

Ciele


Hlavný cieľ:

Vzájomnou spoluprácou rozvíjať záujem o kultúrne tradície v historickej prepojenosti a súdržnosti prihraničných regiónov Záhoria a Moravsko-Sliezska.


Špecifické ciele:
 • Aktívnou účasťou na prezentácii zvykov a tradícií formou realizácie kultúrnych a spoločenských podujatí dosiahnuť u mládeže vyššiu informovanosť o kultúrnej histórii našich národov.
 • Bezprostredným kontaktom pestovať spolupatričnosť a vytvárať väzby medzi mládežou zapojených regiónov prostredníctvom spoločných stretnutí.
 • Praktickým predvedením kultúrnych aktivít rozvíjať vzťah k histórii vlastného národa a zvyšovať spoločenské povedomie u cieľových skupín.
 • Zámerom je podpora tvorby vlastnej kultúrnej identity mladého človeka vrátane rozvoja a upevnenia otvorenej reflexie vzájomných kultúrnych prejavov prezentovaných v publikácii na tému gastronomických špecifík.

Cieľová skupina:
 • Vzdelávacie a školiace inštitúcie.
 • Kultúrne ustanovizne a zariadenia.
 • Regionálne združenia, spolky, zväzy, komory.

Zmluvy: